Nawigacja

Aktualności

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Władysławowi Gurgaczowi SJ ps. „Sem” – Kombornia, 19 czerwca 2022

19 czerwca 2022 r. w Komborni koło Krosna upamiętniono księdza Władysława Gurgacza, kapelana oddziału zbrojnego Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. 

Upamiętnienie w postaci tablicy pamiątkowej zostało przez IPN Oddział w Rzeszowie ufundowane i wmurowane w kościele w Komborni, gdzie ks. Władysław Gurgacz został ochrzczony, przystąpił do pierwszej komunii świętej oraz odprawił pierwszą mszę śiętą prymicyjną. Poświęcenia tablicy dokonał arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej, Józef Michalik.

W uroczystości uczestniczyli rodzina ks. Władysława Gurgacza: Mrozek Urszula, Maria Kuczma, Stanisław Gruszka, Tomasz Kuczma, posłowie na Sejm RP Adam Śnieżek i Piotr Babinetz, który odczytał list od wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, skierowany na dzisiejszą okoliczność. Byli obecni poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, Jerzy Borcz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego i radny Dariusz Sobieraj, dr hab. Filip Musiał, dyrektor IPN Oddział w Krakowie oraz dyrektor  Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, dr Piotr Szopa, naczelnik OBUWiM IPN w Rzeszowie, Wojciech Niemiec reprezentował Jana Józefa Kasprzyk, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Hołd kapelanowi oddali również licznie zgromadzeni samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, placówek oświatowych, poczty sztandarowe i mieszkańcy Komborni. 


W swoim wystąpieniu dr hab. Filip Musiał powiedział :

Że ojciec Władysław Gurgacz oddał się w ręce bezpieki mając głębokie przekonanie, że skoro prowadził tych chłopców w lesie, wychowywał ich w lesie, w lesie ich nauczał, to misi z nimi odbyć tę ostatnią drogę, musi być z nimi w czasie największej próby w ubeckiej katowni, a później pod ścianą śmierci w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie. My dzisiaj chcemy organizować się wokół takich postaci jak ojciec Władysław i wokół takich wartości jakie przyświecały Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej
 


Postać ks. Władysława Gurgacza przedstawił kapitan Jan Jastrzębski, dziekan korpusu oficerów zawodowych wojsk lądowych. Odczytał też rotę przysięgi żołnierskiej Armii Krajowej oraz Apel Pamięci. Dla uczczenia ks. kapitana Władysława Gurgacza oddana została salwa honorowa, a przed tablicą złożone zostały wiązanki kwiatów. Uroczystość uświetniła kompania honorowa 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy z Przemyśla, Jednostka Strzelecka 2222 Brzozów i orkiestra dęta OSP z Iskrzyni. 
W czasie uroczystości do świątyni zostały wprowadzone relikwie św. bp. Józefa Sebastiana Pelczara oraz dwóch błogosławionych: ks. Jerzego Popiełuszki i ks. Jana Balickiego. Zostały poświęcone na nowo dwa boczne ołtarze i odsłonięta tablice pamiątkowa poświęcona Matce Generalnej Marii Sylwii Sznajder. 

Ks. Władysław Gurgacz (1914-1949)

Ps. „Sem”, ksiądz, jezuita, kapelan oddziału „Żandarmeria” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców

Urodził się 2 kwietnia 1914 r. w Jabłonicy Polskiej. Pochodził z rodziny chłopskiej Marii i Jana Gurgacza. Uczył się w szkole powszechnej w Jabłonicy, a następnie w gimnazjum w Korczynie. W wieku 17 lat wstąpił do nowicjatu księży jezuitów w Starej Wsi. Kształcił się kolejno w Starej Wsi i Pińsku na Polesiu.

W 1937 r. zamieszkał w Krakowie, gdzie rozpoczął studia filozoficzne. Dwa lata później, w Wielki Piątek 7 kwietnia 1939 r., złożył na Jasnej Górze „Akt całkowitej ofiary” za Ojczyznę w potrzebie. Deklarował wówczas: „Za grzechy Ojczyzny mojej: tak za winy narodu całego jako też i jego wodzów przepraszam Cię Panie i błagam zarazem gorąco, byś przyjąć raczył jako zadość uczynienie całkowitą ofiarę z życia mego”.

W czasie wojny kontynuował studia filozoficzne i teologiczne. W sierpniu 1942 r. przyjął na Jasnej Górze święcenia kapłańskie. Wiosną 1945 r. znalazł się w Gorlicach, gdzie został duszpasterzem w tamtejszym szpitalu powiatowym. Następnie przeniesiono go do Krynicy. Dał się wówczas poznać jako zaangażowany duszpasterz. Roztaczał opiekę duchową także nad „leśnymi”, dzięki swojej dyskrecji zyskując ich zaufanie. Dotarł wówczas do niego m.in. Stanisław Pióro „Mohort”, „Emir” – przywódca i jeden z twórców powstałej w 1947 r. Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, nazywanej też Polską Podziemną Armią Niepodległościową.

Z czasem ks. Gurgacz coraz bardziej zdecydowanie zabierał głos w sprawach społecznych. W czasie nauk rekolekcyjnych przed Wielkanocą 1948 r. szczególnie mocno podkreślał rozbieżności między nauką Chrystusową a rzeczywistością komunistyczną. Prawdopodobnie dlatego dwukrotnie podjęto próbę zamordowania księdza. Wówczas, w obliczu bezpośredniego zagrożenia życia, namawiany przez partyzantów do objęcia opieki duchowej nad organizacją, ks. Gurgacz podjął decyzję o ucieczce z miejsca zamieszkania i przyłączeniu się do oddziału „Żandarmerii” PPAN. Ks. Gurgacz miał otoczyć partyzantów duchową opieką, a przede wszystkim dbać o to, by prowadzone przez nich działania nie były sprzeczne z zasadami etyki katolickiej. Żołnierze nazywali go „Ojcem”, zaś ksiądz przybrał pseudonim „Sem”.

Ks. Gurgacz niósł duchową pociechę coraz silniej osaczanym przez bezpiekę konspiratorom. Im gorsza była sytuacja, tym większy kładł nacisk na to, by działania partyzantów były zgodne z etyką chrześcijańską. Żołnierze PPAN unikali starć zbrojnych, nie przeprowadzali w zasadzie akcji represyjnych wymierzonych w działaczy komunistycznych, a rekwizycji pieniędzy i towarów na rzecz oddziału dokonywali tylko w instytucjach państwowych – nigdy na szkodę osób prywatnych.

Wiosną 1949 r. okazało się, że oddział nie miał już prawie środków do prowadzenia dalszej działalności. Nękały go także coraz częstsze obławy UB i wojsk KBW. Zdecydowano się wówczas na podzielenie oddziału na trzy grupy, co miało ułatwić przetrwanie. Pierwszą, najliczniejszą, dowodził „Emir”, drugą – Mieczysław Rembiasz „Orlik”, trzecią – ppor. Stefan Balicki „Bylina”. To właśnie w pododdziale „Byliny” znalazł się ks. Gurgacz.

Podział grupy nie poprawił trudnej sytuacji organizacji – nadal brakowało pieniędzy, które potrzebne były przede wszystkim do „zalegalizowania” na Ziemiach Zachodnich nowego życia jej członków. Postanowiono wówczas przeprowadzić jednorazową rekwizycję pieniędzy należących do państwowego banku. Akcję kilkakrotnie odkładano, ostatecznie zrealizowano ją 2 lipca 1949 r. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem. Niosący pieniądze woźni stawili opór, doszło do pościgu i strzelaniny, w wyniku której ujęto wszystkich członków grupy.

Ks. Gurgacz, pełniący podczas akcji funkcję obserwatora, miał szansę wyjechać z Krakowa, ale nie zdecydował się na opuszczenie współtowarzyszy. Tłumaczył: „Nie uciekłem po napadzie, który miał miejsce w dniu 2 lipca 1949 r., ponieważ nie chciałem pozostawić członków organizacji i tak samo jak i oni chciałem ponieść odpowiedzialność”.

Ujęcie ks. Gurgacza stało się pretekstem do przygotowania rozprawy „ze szczególnym rozgłosem”. Sprawa pododdziału PPAN dowodzonego przez Stefana Balickiego „Bylinę” stała się „procesem księdza Gurgacza”, ponieważ pasowało to do politycznego scenariusza pisanego przez komunistów (ksiądz na czele „bandy”, ksiądz z mszałem i pistoletem, ksiądz zachęcający do „rabunków” państwowego mienia). W akcie oskarżenia podkreślono więc, że „celem większego sfanatyzowania członków »Żandarmerii« osk. ks. Gurgacz odprawiał Msze św. Przedstawiając tendencyjnie stosunki panujące w Państwie Polskim i ich perspektywę rozwoju, osk. ks. Gurgacz wpajał w członków »Żandarmerii« nienawiść do obecnego ustroju i wolę do obalenia go”.

13 sierpnia 1949 r., w ostatnim dniu procesu, po wystąpieniu prokuratora żądającego kary śmierci m.in. dla ks. Gurgacza, duchowny wygłosił ostatnie słowo. W protokole rozprawy zapisano: „osk. ks. Gurgacz Władysław – nie oświadcza się”. Niemniej biograf kapelana – Danuta Suchorowska – na podstawie relacji osób obecnych na procesie streściła niezwykle mocne ostatnie słowo księdza. Odnalezione zapiski anonimowego funkcjonariusza pionu śledczego bezpieki, potwierdzają tamte relacje. Ubek zapisał: „Ost[atnie] słowo Gurgacz – do oddz[iału] nie należał z przyczyn polit[ycznych], jest niewinny jako kapłan, zakonnik i Polak. Niewinny dlatego – bo działał w dobrej wierze. Niewinny wobec Kościoła. Do lasu został zabrany – przymus fizyczny i moralny. Zrobił błąd. Nie tylko może, lecz i powinien udać się do lasu, aby przeciwdziałać większemu złu [dopisek na marginesie: moralista]. Zamienił sukienkę duchowną na mundur polskiego żołnierza. Przeciwdziałał rozwojowi organizacji (gdyby nie on, byłoby nie 20, a cały batalion, całe Podhale). On chłopców umoralniał. Uważa, że wyraża przekonania większości narodu. Nie uznaje władz obecnych. Uważa się za przeds[tawiciela] 24 milj[onów] Polaków, którzy nie zgadzają się z obecną rzeczyw[istością] i modlą się o wolność. Iudica me deus [sic!] et discerne causam meam [łac.: Osądź mnie Boże i rozstrzygnij sprawę moją]”.

Według relacji zebranych przez Danutę Suchorowską, ks. Gurgacz miał w ostatnim słowie wypowiedzieć jeszcze kilka, niezwykle istotnych zdań: „[...] ci młodzi ludzie, których tutaj sądzicie, to nie bandyci, jak ich oszczerczo nazywacie, ale obrońcy Ojczyzny! Nie żałuję tego, co czyniłem. Moje czyny były zgodne z tym, o czym myślą miliony Polaków, tych Polaków, o których obecnym losie zadecydowały bagnety NKWD. Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą śmierć?… Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę”.

Dzień później 14 sierpnia 1949 r. WSR w Krakowie wydał wyrok skazujący ks. Gurgacza na śmierć. Egzekucja nastąpiła 14 września 1949 r. na podwórku więzienia przy ul. Montelupich. Kapelan został potajemnie pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Jego szczątki odnaleziono w październiku 2018 r. podczas prac poszukiwawczych IPN.

Organizatorami byli IPN Oddział w Rzeszowie, Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia i Św. Marcina w Komborni oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

do góry