Nawigacja

Zasób

Informacja o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie rozpoczął gromadzenie zasobu archiwalnego na początku 2001 r., przejmując akta byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie. Początkowo ze względu na trudne warunki lokalowe, były to niewielkie ilości akt. Dopiero oddanie do użytku w sierpniu 2001 r. magazynów archiwalnych w obecnej siedzibie Oddziału, umożliwiło gromadzenie zasobu na dużą skalę.

 Stan zasobu Oddziału IPN w Rzeszowie na dzień 31 grudnia 2020 r. (w metrach bieżących)

Instytucje przekazujące materiały archiwalne
Wielkość w mb
ABW (UOP)
359,47
MSWiA
22,92
Policja
181,20
Policja (materiały paszportowe)
2032,80
Więziennictwo
36,76
OKŚZpNP
45,92
Archiwa państwowe
60
Archiwa wojskowe
25,61
Straż Graniczna
9,88
Organy administracji publicznej
137,42
Sądy i prokuratury powszechne
89,67
Dary i kolekcje prywatne
38,19
RAZEM
3039,84

Zasób kartoteczny

Zasób kartoteczny Oddziału IPN w Rzeszowie liczy 322 mb. 
Tworzą go następujące kartoteki:

 • operacyjne SB (WUSW Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg),
 • operacyjne pomocnicze (WUSW Rzeszów, Tarnobrzeg),
 • pomocnicze (WUSW Rzeszów),
 • paszportowe (WUSW Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg),
 • osobowe b. funkcjonariuszy (WUSW Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg).

Zasób aktowy

Do dnia dzisiejszego zakończono przejmowanie akt z następujących instytucji:

1. Delegatura Urzędu Ochrony Państwa w Rzeszowie oraz Delegatura Agencji Bezpieczeństwa w Rzeszowie - akta operacyjne, kontrolno-śledcze oraz administracyjne.

2. Podkarpacka Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie oraz podległe jej komendy powiatowe i miejskie

 • akta Milicji Obywatelskiej z lat 1944-1954, oraz akta Służby Bezpieczeństwa, które znalazły się w archiwach policyjnych;
 • akta osobowe funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa PRL, Służby Bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej przyjętych do służby w latach 1944-1954;
 • akta operacyjne, śledcze oraz administracyjne wytworzone przez jednostki Milicji Obywatelskiej w latach 1944-1954, Komendę Wojewódzką MO w Rzeszowie oraz podległe jej komendy powiatowe, komisariaty i posterunki MO;
 • akta paszportowe wytworzone przed 1990 r.

3. Zakłady Karne i Areszty Śledcze znajdujące się na terenie obecnego woj. podkarpackiego

 • akta osobowe funkcjonariuszy więziennictwa przyjętych do służby w latach 1944-1956 (areszty i więzienia były w latach 1944-1954 podporządkowane Wydziałowi Więziennictwa WUBP w Rzeszowie, a następnie w latach 1954-1956 wchodziły w skład struktur podległych MSW);
 • akta osób internowanych w okresie stanu wojennego przejęte z Aresztów Śledczych w Rzeszowie i Nisku oraz Zakładów Karnych w Łupkowie i Uhercach;
 • akta penitencjarne osób aresztowanych lub skazanych za działalność polityczną i osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie obecnego województwa podkarpackiego głównie w latach 70. i 80.;
 • księgi więzienne z lat 1944-1956 (większość z nich została przejęta przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w 1990 r. i przekazana do IPN wraz z pozostałymi aktami Komisji w 2001 r.).

4. Organy wymiaru sprawiedliwości - materiały przejęte z sądów okręgowych i rejonowych podległych Sądowi Apelacyjnemu w Rzeszowie oraz prokuratur okręgowych i rejonowych podległych Prokuraturze Apelacyjnej w Rzeszowie

 • akta prokuratorskie oraz akta spraw o charakterze politycznym prowadzonych przed sądami powszechnymi w okresie PRL;
 • akta sądowych spraw cywilnych „o uznanie za zmarłego” z drugiej połowy lat 40-tych zawierające m.in. zebraną dokumentację dotyczącą osób, które zginęły w czasie działań wojennych lub zostały zamordowane w wyniku represji hitlerowskich w obozach, gettach i publicznych egzekucjach.

5. Archiwa Państwowe - materiały zostały przejęte na zasadzie użyczenia - akta sądów i prokuratur wojskowych działających na terenie objętym działalnością rzeszowskiego Oddziału IPN, a które orzekały w sprawach prowadzonych także przeciwko osobom cywilnym prowadzącym działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego

 • akta Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie obejmujące lata 1946-1955;
 • akta procesowe sądów wojskowych, m.in. Wojskowego Sadu Rejonowego w Rzeszowie, obejmujące lata 1946-1954, Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie i Wojskowego Sądu Garnizonowego w Przemyślu z lat 1945-1946 oraz Wojskowego Sądu Grupy Operacyjnej „Wisła” z 1947 r.

6. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie - są to głównie akta administracyjne, badawcze i dokumentacyjne, ale też część akt śledczych oraz zbiory zgromadzone przez OKBZpNP w Rzeszowie działającą w latach 1965-2000 oraz jej poprzednika - działającą w latach 1945-1948 Okręgową Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Rzeszowie-Tarnowie. W skład zbiorów zgromadzonych przez OKBZpNP w Rzeszowie wchodziły m.in.:

 • akta Wydziału Więziennictwa WUBP w Rzeszowie - akta administracyjne, księgi więzienne oraz odpisy wyroków śmierci wydanych głównie przez sądy wojskowe wobec osób prowadzących działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego w latach 1944-1949;
 • akta Centralnego Więzienia w Rzeszowie z lat 1954-1956 - akta administracyjne, księgi więzienne oraz akta penitencjarne osób skazanych w sprawach politycznych;
 • afisze i obwieszczenia niemieckich władz okupacyjnych z lat 1939-1944;
 • akta prokuratorskie i sądowe spraw prowadzonych w okresie powojennym przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim;
 • akta i kartoteki niemieckich instytucji okupacyjnych z lat 1939-1944;
 • ankiety sporządzone przez różne instytucje państwowe dokumentujące rozmiar hitlerowskich zbrodni wojennych.

7. Darowizny - stanowią stosunkowo niewielką, ale cenną grupę materiałów przekazanych przez osoby prywatne. Zbiór ten stanowią różnorodne dokumenty oraz fotografie dotyczące zarówno osobistego życia darczyńców i ich rodzin jak również ważnych wydarzeń historycznych tj.: strajki, stan wojenny, działalność NSZZ „Solidarność”, wizyty papieża Jana Pawła II.

do góry