Nawigacja

Aktualności

XII edycja Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii” – zgłoś swojego kandydata do 15 czerwca 2023

Na zgłoszenia czekamy do 15 czerwca 2023 roku

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie ogłasza otwarcie XII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. 

Nagroda została ustanowiona przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w 2009 r. To wyróżnienie honorowe, przyznawane jest raz w roku instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym w poszczególnych regionach kraju. 

Nagroda jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom niebędącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. „Świadek Historii" uzupełnia ogólnopolską nagrodę IPN „Kustosz Pamięci Narodowej".

Zapraszamy instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów z obszaru działania rzeszowskiego oddziału IPN. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie. Regulamin konkursu, formularz wniosku i oświadczenie zgody kandydata dostępne na stronie: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-honorowa-swiade

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2023 r. Wypełnione formularze można złożyć osobiście w siedzibie oddziału lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów.

 
do góry