Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Rzeszowie (stan na maj 2018 r.)

Śledztwa w toku

Śledztwo zbrodniczej działalności funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie, polegającej na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad osobami, przeciwko którym prowadzono postępowania karne (S 8.2000.Zk).

Śledztwo podjęto 10 listopada 2000 r. W ramach śledztwa wyjaśniane są okoliczności bezprawnych zachowań funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie wobec osób przetrzymywanych w areszcie tego Urzędu, które były pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Z akt śledztwa sukcesywnie wyłączane są materiały odnoszące się do poszczególnych wątków postępowania przygotowawczego dotyczących czynów, których dopuścili się poszczególni funkcjonariusze WUBP w Rzeszowie. Wątki te kończone są zazwyczaj sporządzaniem aktów oskarżeń przeciwko poszczególnym osobom.

Śledztwo w sprawie zbrodniczej działalności funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie w latach 1944 – 1956 (S 28/01/Zk).

Celem tego postępowania  wszczętego 11 maja 2001r. jest przede wszystkim ustalenie danych personalnych pokrzywdzonych przetrzymywanych w aresztach PUBP w Krośnie, w stosunku do których funkcjonariusze tego Urzędu dopuszczali się bezprawnych zachowań, wyjaśnienie okoliczności dopuszczenia się tych czynów, a także ustalenie ich sprawców.

Aby osiągnąć te cele prowadzone są kwerendy w dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez PUBP w Krośnie, dokonywane są przesłuchania ustalonych pokrzywdzonych. Ponadto prokurator prowadzący śledztwo gromadzi informacje o przebiegach służby byłych funkcjonariuszy tego Urzędu, a także zapoznaje się z aktami postępowań karnych prowadzonych przeciwko osobom zatrzymanym w aresztach tego Urzędu.

Śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności działaczy niepodległościowych oraz fizycznego i psychicznego znęcania się nad nimi przez funkcjonariuszy PUBP w Łańcucie w latach 1944 – 1956 (S 29.2001.Zk).

Śledztwo to wszczęto 9 lipca 2001r. W jego toku wyjaśniane są okoliczności bezprawnych zachowań funkcjonariuszy PUBP w Łańcucie wobec osób przetrzymywanych w tamtejszym areszcie. Na podstawie uzyskanego dotychczas materiału dowodowego skierowano do sądów – po wcześniejszym wyłączeniu poszczególnych spraw do odrębnego prowadzenia – osiem aktów oskarżenia.

Śledztwo w sprawie fizycznego i moralnego znęcania się funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnobrzegu nad osobami zatrzymanymi w aresztach tego Urzędu w latach 1944-1956 (S 50/01/Zk).

Śledztwo podjęto z zawieszenia w dniu 4 czerwca 2001 r. W jego toku wyjaśniane są okoliczności bezprawnych zachowań funkcjonariuszy PUBP w Tarnobrzegu wobec osób przetrzymywanych w tamtejszym areszcie. 

W toku śledztwa prowadzone są kwerendy w dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez PUBP w Tarnobrzegu, dokonywane są przesłuchania ustalonych pokrzywdzonych, gromadzone informacje o przebiegach służby byłych funkcjonariuszy tego Urzędu, a także oględziny akt postępowań karnych prowadzonych przeciwko osobom zatrzymanym w aresztach tego Urzędu.

Na podstawie uzyskanego dotychczas materiału dowodowego skierowano do sądów – po wcześniejszym wyłączeniu poszczególnych spraw do odrębnego prowadzenia – pięć aktów oskarżenia.

Śledztwo w sprawie fizycznego i moralnego znęcania się niektórych funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubaczowie nad osobami zatrzymanymi w aresztach tego Urzędu w okresie od 1944 r. do 1956 r. (S 53/01/Zk).

Śledztwo wszczęto 24 września 2001 r. W toku czynności na podstawie ksiąg aresztowanych PUBP ustalono pokrzywdzonych i dotychczas przesłuchano około 100 świadków. Aktualnie wykonywane są czynności procesowe polegające na dokonywaniu oględzin akt Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, w celu ustalenia funkcjonariuszy, którzy wykonywali czynności procesowe w konkretnych sprawach i oględzin akt postępowań w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie. Sukcesywnie wyłączane są z akt śledztwa wątki, w których wyjaśniono wszystkie okoliczności znęcania się nad ustalonymi pokrzywdzonymi.

Śledztwo w sprawie fizycznego i moralnego znęcania się funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nisku nad osobami zatrzymanymi w aresztach tego Urzędu w latach 1944-1956 (S 5.2002.Zk)                     

Śledztwo to wszczęto 20 lutego 2002 r.  W jego toku wyjaśniane są okoliczności bezprawnych zachowań funkcjonariuszy PUBP w Nisku wobec osób przetrzymywanych w tamtejszym areszcie. 

W oparciu o uzyskany dotychczas materiał dowodowy skierowano do sądów – po wcześniejszym wyłączeniu poszczególnych spraw do odrębnego prowadzenia – kilkanaście aktów oskarżenia.

Śledztwo przeciwko byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu MO w Tarnobrzegu Bolesławowi N. oraz byłym zastępcom Komendanta Wojewódzkiego MO w Tarnobrzegu Tadeuszowi K. i Marianowi B. (S 25.2006.Zk). 

Śledztwo wszczęte w dniu 9 maja 2006 r. 13 czerwca 2017r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie wydał postanowienia o przedstawieniu zarzutów Bolesławowi N., Tadeuszowi K. i Marianowi B. 29 czerwca 2017 r. ogłoszono postanowienie o przedstawieniu zarzutów Tadeuszowi K., natomiast 13 lipca 2017 r. ogłoszono postanowienie o przedstawieniu zarzutów Marianowi B. o to, że w okresie od 12 grudnia 1981 r. do 16 grudnia 1981 r. w Tarnobrzegu woj. podkarpackiego, jako funkcjonariusz państwa komunistycznego, będąc zastępcą Komendanta Wojewódzkiego MO w Tarnobrzegu do spraw Milicji Obywatelskiej, podczas i w związku z urzędowaniem, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że powołując się na nieistniejący dekret z daty 12 lub 13 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznegow czasie obowiązywania stanu wojennego, w sytuacji kiedy taki akt prawny nie był uchwalony i opublikowany, wydał nakazy zatrzymania i doprowadzenia oraz decyzje o internowaniu i osadzeniu w ośrodku odosobnienia wobec co najmniej 19 osób, w konsekwencji bezprawnie pozbawiając ich wolności na okres trwający dłużej niż 7 dni, co stanowiło poważne represje polityczne ze względu na podejrzenie przynależności do określonej grupy społeczno – politycznej „SZZ „Solidarność”, czym działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego tych osób internowanych, przy czym czyny te stanowiły jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie komunistyczne.

Nie udało się ogłosić postanowienia o przedstawieniu zarzutów byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu MO w Tarnobrzegu Bolesławowi N. ze względó1)w zdrowotnych. Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta po zapoznaniu się z opinią wydaną przez właściwych biegłych lekarzy.

Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej w 1947r. przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a polegającej na przymusowym wysiedlaniu obywateli polskich narodowości ukraińskiej z południowo-wschodnich terenów Polski, w wyniku decyzji organów państwa komunistycznego o przeprowadzeniu akcji „Wisła”, co stanowiło naruszenie prawa człowieka do samostanowienia oraz poważne prześladowanie tych osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej (S 117/12/Zk).

Śledztwo wszczęte 8 października 2012 r.

Obecnie, w toku śledztwa, ustalane są dane personalne osób wysiedlonych w ramach akcji „Wisła” z południowo-wschodnich terenów Polski, które to osoby są następnie przesłuchiwane w charakterze świadków i pouczane o uprawnieniach przysługujących pokrzywdzonym.

Śledztwo w sprawie:

  1.       zbrodni komunistycznych będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości polegających na fizycznym i moralnym znęcaniu się przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa w latach 1946 – 1955  w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Przeworsku, Łańcucie, Lubaczowie, Woli Matiaszowej, Sanoku, Przemyślu, Jarosławiu, Lesku, Zahutyniu, Krośnie, Korzenicy, Birczy, Olszanicy, Płazowie, Krecowie, Dobrzance, Cieszanowie, Golcowej, Radymnie, Lublińcu Starym, Jaśle, Gruszowej, Ropience, Wołkowyi, Zagórzu, Brzozowie, Gorajcu, Baligrodzie, Sieniawie, Wojtkowej, Kulasznem, Tyrawie Wołoskiej, Kalniku i Tarnawie Dolnej woj. podkarpackie oraz w Gdyni woj. pomorskie, Łodzi, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie, Kosobudach, Żniatyniu woj. lubelskie, Gliwicach i Jaworznie woj. śląskie, Wrocławiu woj. dolnośląskie, Warszawie, Krakowie, Wałczu, Koszalinie  woj. zachodniopomorskie, Bydgoszczy woj. kujawsko-pomorskie oraz w Warężu b. woj. lwowskie nad zatrzymanymi i aresztowanymi Stanisławem D., Józefem Sz., Józefem D., Władysławem M., Tadeuszem K., Tadeuszem N., Michałem Cz., Ludwikiem D., Józefem S., Ludwikiem W., Janem S., Józefem W., Ignacym P., Józefem Sz., Władysławem P., Stanisławem G., Janem Ż., Józefem F., Feliksem G., Janem K., Konstantynem K., Mieczysławem B., Stanisławem D., Romanem N.,  Kazimierzem B., Teodorem F., Kazimierzem W., Stanisławem B., Leonem K., Janem P., Janem Sz., Michałem W., Włodzimierzem S., Teofilem S., Stefanem K., Piotrem Ch., Jerzym W., Katarzyną M., Stefanią Ł., Dymitrem M., Władysławem K., Pawłem W., Wiktorem D., Eugeniuszem O., Anastazją I., Michałem S., Michałem J., Michałem M., Stefanem B., Dymitrem S., Karolem K., Franciszkiem P., Bronisławem P., Aleksandrem M., Władysławem S., Lubomirem T., Aleksandrem K., Stefanem D., Michałem M., Iwanem H., Ireną K., Ewą P., Józefem S., Kazimierzem K., Stanisławem M., Henrykiem S., Zdzisławem Ż., Władysławem L., Stefanem K., Eudokią F., Ludwikiem M., Stanisławem Cz., Kazimierzem Z., Kazimierą Sz., Bazylim W., Edwardem P., Marianem M., Aleksandrem B., Władysławem W., Janem Cz., Józefem W., Stanisławem K., Józefem B., Wasylem K., Bazylim Cz., Józefem M., Władysławem B., Antonim Ż., Edwardem B., Teofilą B., Anną O., Janem T., Michałem O., Mikołajem S., Władysławem R., Julianem K., Edwardem F., Józefem H., Andrzejem L., Kazimierzem O., Józefą P., Stefanem B., Emilem K., Dymitrem D., Jarosławem Sz., Olgą B., Magdaleną M., Eustachym K., Tomaszem M., Stanisławem Z., Wiesławem M., Franciszkiem K. i Stanisławem B. poprzez bicie, kopanie, kierowanie gróźb zabójstwa i pobicia, używanie obelżywych słów, ograniczanie czasu na zjedzenie posiłku, ograniczanie czasu na sen, długotrwałe przesłuchania, a w tym w porze nocnej, umieszczanie w celi wypełnionej wodą i podejmowanie innych bezprawnych działań, co stanowiło  naruszenie nietykalności cielesnej, represje i poważne prześladowania z powodu przynależności  tych osób do określonych grup politycznych, 
  2.       zbrodni komunistycznej polegającej na dokonaniu w lutym 1946 r. w Jureczkowej woj. podkarpackie zabójstwa przy użyciu broni palnej Stefana J. przez żołnierzy Wojska Polskiego, co stanowiło naruszenie jego prawa do życia,
  3.       zbrodni komunistycznej polegającej na dokonaniu w lutym 1946 r. w Jureczkowej woj. podkarpackie zabójstwa przy użyciu broni palnej nieznanego żołnierza narodowości niemieckiej przez żołnierzy Wojska Polskiego, co stanowiło naruszenie jego prawa do życia,
  4.       zbrodni komunistycznej polegającej na dokonaniu 24 kwietnia 1946 r. w Tuszowie Narodowym woj. podkarpackie zabójstwa przy użyciu broni palnej Antoniego M. przez  funkcjonariusza Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mielcu Krzysztofa N., co stanowiło naruszenie jego prawa do życia,
  5.       zbrodni komunistycznej popełnionej przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, polegającej na przekroczeniu swej władzy poprzez bezprawne pozbawienie wolności w maju 1947 r. na okres dłuższy niż 14 dni w Olszanicy woj. podkarpackie i Jaworznie woj. śląskie Ignacego P., co stanowiło naruszenie prawa człowieka do wolności, 
  6.       zbrodni komunistycznej popełnionej przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, polegającej na przekroczeniu swej władzy poprzez bezprawne pozbawienie wolności w maju 1947 r. na okres dłuższy niż 14 dni w Olszanicy woj. podkarpackie, Sanoku woj. podkarpackie i Jaworznie woj. śląskie Józefa Sz., co stanowiło naruszenie prawa człowieka do wolności (S 127/14/Zk).

29 grudnia 2014 r. materiały tej sprawy zostały wyłączone ze śledztwa S 6/00/Zk w sprawie zbrodniczej działalności funkcjonariuszy Informacji Wojska Polskiego w latach 1944-1956 w Rzeszowie. Śledztwo to było wielowątkowe. W toku tego śledztwa uzyskano materiały dotyczące  fizycznego i moralnego znęcania się przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa w latach 1946 – 1955  w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Przeworsku, Łańcucie, Lubaczowie, Woli Matiaszowej, Sanoku, Przemyślu, Jarosławiu, Lesku, Zahutyniu, Krośnie, Korzenicy, Birczy, Olszanicy, Płazowie, Krecowie, Dobrzance, Cieszanowie, Golcowej, Radymnie, Lublińcu Starym, Jaśle, Gruszowej, Ropience, Wołkowyi, Zagórzu, Brzozowie, Gorajcu, Baligrodzie, Sieniawie, Wojtkowej, Kulasznem, Tyrawie Wołoskiej, Kalniku i Tarnawie Dolnej woj. podkarpackie oraz Gdyni woj. pomorskie, Łodzi, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie, Kosobudach, Żniatyniu woj. lubelskie, Gliwicach i Jaworznie woj. śląskie, Wrocławiu woj. dolnośląskie, Warszawie, Krakowie, Wałczu, Koszalinie  woj. zachodniopomorskie, Bydgoszczy woj. kujawsko-pomorskie oraz w Warężu b. woj. lwowskie nad zatrzymanymi i aresztowanymi osobami, a także materiały dotyczące zabójstw przy użyciu broni palnej Stefana J. i nieznanego żołnierza niemieckiego w lutym 1946 r. w Jureczkowej dokonanych przez żołnierzy Wojska Polskiego, zabójstwa przy użyciu broni palnej Antoniego M. dokonanego przez funkcjonariusza Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mielcu Krzysztofa N. 24 kwietnia 1946 r. w Tuszowie Narodowym woj. podkarpackie, bezprawnego pozbawienia wolności w maju 1947 r. w Olszanicy woj. podkarpackie i Jaworznie woj. śląskie na okres dłuższy niż 14 dni Ignacego P. i bezprawnego pozbawienia wolności w maju 1947 r. w Olszanicy woj. podkarpackie, Sanoku woj. podkarpackie i Jaworznie woj. śląskie na okres dłuższy niż 14 dni Józefa Sz.

Celem wyjaśnienia okoliczności tych czynów oraz ustalenia ich sprawców, 21 stycznia 2015 r. wszczęto w tej sprawie śledztwo.

Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej  polegającej na przekroczeniu uprawnień służbowych  przez członków składu orzekającego Wojskowego Sądu Rejonowego  w Rzeszowie  podczas procedowania w postępowaniu sądowym w śledztwie o sygn. Sr 420/48  prowadzonym przeciwko Emmie B. oskarżonej o przestępstwo  z art.  86 § 1 i 2 k.k.W.P. i inne poprzez  bezprawne wydanie w dniu 25 czerwca 1948 roku wyroku skazującego w/w  na karę łączną 10 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat, co stanowiło poważne represje z powodu działalności pokrzywdzonej w „WiN”  (S 57.2017.Zk).

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi  Polskiemu w Rzeszowie z urzędu prowadziła czynności sprawdzające w sprawie zbrodni komunistycznej  polegającej na przekroczeniu uprawnień służbowych  przez członków składu orzekającego Wojskowego Sądu Rejonowego  w Rzeszowie  podczas procedowania w postępowaniu sądowym  w śledztwie o sygn. Sr 420/48  prowadzonym przeciwko Emmie B. oskarżonej o przestępstwo  z art.  86 § 1 i 2 k.k.W.P. i inne poprzez  bezprawne wydanie w dniu 25 czerwca 1948 roku wyroku skazującego w/w  na karę łączną 10 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat, co stanowiło poważne represje z powodu działalności pokrzywdzonej w „WiN”.

Analiza materiału dowodowego zgromadzonego w toku tego postępowania  uzasadnia podejrzenie popełnienia zbrodni  komunistycznej na szkodę Emmy B.

W celu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności zaistnienia  tej zbrodni, zebrania dowodów, ustalenia sprawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej, postanowieniem z 30 stycznia 2018 r. wszczęto w tej sprawie śledztwo.                                            

Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na przekroczeniu władzy 28 czerwca 1949r. w Rzeszowie przez członków składu orzekającego Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie poprzez bezprawne skazanie Bronisława B. na karę 5 lat więzienia, co stanowiło naruszenie prawa do wolności oraz represję i poważne prześladowanie w/w z powodów politycznych (S 58.2017.Zk).

Z analizy materiałów uzyskanych w toku postępowania sprawdzającego w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności 28 czerwca 1949r. przez członków b. WSR w Rzeszowie Bronisława B. wynika uzasadnione podejrzenie popełnienia na Bronisławie B. zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości.

W celu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności zaistniałego przestępstwa, 2 stycznia 2018r. wszczęto w tej sprawie śledztwo.

Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości popełnionej w okresie od 12 maja 1947r. do 22 lipca 1947r. w Starym Samborze i Drohobyczu, przez funkcjonariuszy NKWD, a więc funkcjonariuszy państwa komunistycznego, którzy działając wspólnie i w porozumieniu, podczas i w związku z   urzędowaniem, przekroczyli swoje uprawnienia prześladując z powodów politycznych i stosując represję wobec zatrzymanej i przetrzymywanej w areszcie Marceli G. zd. Cz. z powodu podejrzenia przynależności do wrogiej grupy politycznej, znęcali się nad nią fizycznie i moralnie, dokonując wielokrotnych i długotrwałych przesłuchań, o różnych porach, także nocą, wielokrotnie bijąc ją: pięściami po głowie i twarzy, pałką drewnianą po plecach, kopiąc nogami po całym ciele, popychając oraz wyzywając słowami wulgarnymi i obraźliwymi (S 61.2017.Zk).

Z analizy materiałów uzyskanych  w toku przeprowadzonego postępowania sprawdzającego w sprawie fizycznego i moralnego znęcania się nad Marcelą G. w okresie od 12 maja 1947r. do 22 lipca 1947r. w Starym Samborze i Drohobyczu wynika uzasadnione podejrzenie popełnienia na Marceli G. zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości.

W celu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności zaistnienia  tej zbrodni, zebrania dowodów, ustalenia sprawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej, postanowieniem z 31 stycznia 2018 r. wszczęto w tej sprawie śledztwo.

Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej polegającej na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków służbowych  przez Zygmunta P. sędziego byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Henryka Ż. i Mikołaja G. ławników tego sądu, poprzez wydanie w dniu  22 lutego 1950 r.  w Rzeszowie  wyroku w sprawie  Sr 78/50, na mocy którego  Stanisław H. został skazany za to, że w okresie od grudnia 1945 r. do czerwca 1946r. na terenie Rzeszowa był członkiem Stronnictwa Narodowego  usiłującego przemocą  zmienić ustrój Państwa Polskiego, w którym to związku pełnił funkcję członka posługując się pseudonimem „I”, który to  czyn faktycznie nie wyczerpywał znamion występku z art. 86§2 kk WP, co skutkowało bezprawnym pozbawieniem wolności na okres powyżej dni 7  w okresie od dnia 6 września 1949 r. do 15 lipca 1950 r., czym działali na szkodę interesu prywatnego (S 17.2018.Zk).

Śledztwo w tej sprawie wszczęto w dniu 17 kwietnia 2018 r. w celu wyjaśnienia okoliczności badanego orzeczenia i zebrania dowodów zmierzających do stwierdzenia, czy opisany czyn wyczerpał znamiona zbrodni komunistycznej.

Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na bezprawnym, długotrwałym pozbawieniu wolności Jadwigi C. i Włodzimierza C. w 1940r. we Lwowie  przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, co stanowiło naruszenie prawa do wolności oraz represję i poważne prześladowanie w/w z powodów politycznych  i narodowych (S 23.2018.Zk).

Z analizy materiałów uzyskanych w toku postępowania przygotowawczego wynika uzasadnione podejrzenie popełnienia na Jadwidze C. i Włodzimierzu C. opisanej zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości.

W celu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności zaistnienia  tej zbrodni, zebrania dowodów, ustalenia sprawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej, postanowieniem z 4 maja 2018 r. wszczęto w tej sprawie śledztwo.         

Śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na szkodę ludności polskiej na terenie byłego powiatu przemyskiego w latach 1944-1947 (S 2/00/Zi)

Postępowanie to podjęto z zawieszenia 8 listopada 2000 r. W początkowym jego okresie koncentrowano się na przesłuchaniu jak największej ilości pokrzywdzonych oraz bezpośrednich świadków. W dalszym biegu śledztwa skupiono się na przeprowadzaniu oględzin akt sądowych, prokuratorskich oraz akt kontrolno – śledczych przeciwko osobom w przeszłości podejrzanym o członkostwo lub współpracę z UPA. Dokonywano też oględzin sprawozdań sytuacyjnych i meldunków terenowych jednostek MO i UB w zakresie zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na terenie byłego powiatu Przemyśl. Dotąd w powyższej sprawie wyłączono, a następnie załatwiono merytorycznie kilkanaście postępowań dotyczących zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich

Śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej na terenie b. pow. sanockiego w latach 1943 – 1947 (S 3/00/Zi).

Śledztwo to podjęto z zawieszenia 14 listopada 2000 r. Dotychczas wyłączono i załatwiono w sposób merytoryczny około 18 wątków. Obecnie wyjaśniane są okoliczności zbrodni w miejscowościach: Tyrawa Wołoska, Kulaszne, Płonne, Rymanów, Zahutyń, Hołuczków, Lalin, Rzepedź, Dobra, Komańcza, Kamienne, Jawornik, Duszatyń, Siemuszowa, Wołtusza, Odrzechowa, Posada, Królik Polski, Szczawne, Przybyszów, Prełuki i Stróże Wielkie.

W toku śledztwa przesłuchano kilkuset świadków oraz przeprowadzono kwerendy w archiwach celem odnalezienia dokumentów źródłowych dotyczących zdarzeń będących przedmiotem śledztwa, sygnatur akt spraw karnych członków UPA skazanych w latach 1946-1950, spisów ludności z lat 1943-1947 umożliwiających ustalenie świadków i osób pokrzywdzonych z miejscowości, które obecnie już nie istnieją.

Dokonywane są oględziny ujawnionych dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych byłych członków UPA celem ustalenia, czy byli skazani za przestępstwa przeciwko ludności cywilnej. Weryfikowanie zebranych wiadomości następuje poprzez analizę publikacji dotyczących stosunków polsko  - ukraińskich w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Zlecono jednostkom Policji poszukiwanie dalszych osób pokrzywdzonych.

Zebrany materiał jest analizowany pod kątem zaistnienia zbrodni przeciwko ludzkości. Wyłączane i merytorycznie kończone są  poszczególne wątki.

Gromadzony jest materiał dowodowy w sprawie zdarzeń z kolejnych miejsc.

Śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1943-1947 na ludności polskiej zamieszkałej na terenie byłego powiatu Lesko (S 19/02/Zi).

Śledztwo to podjęto z zawieszenia 25 marca 2002 r. W okresie śledztwa w sposób merytoryczny załatwiono – po uprzednim wyłączeniu - około 12 wątków. Aktualnie postępowanie obejmuje okoliczności zbrodni w miejscowościach: Średnia Wieś, Hoczew, Gubkowce, Olchowiec, Kalnica, Cisna, Lutowiska, Huzela, Huczwice, Czaszyn, Krzywe, Solina, Ropienka, Bezmiechowa, Terka, Brzegi Górne, Brzozowiec, Zawóz, Bóbrka, Zagórz, Pastołów, Bereźnica i Żernica.

W toku postępowania wykonywane są czynności w postaci: kwerend zmierzających do ujawnienia dokumentów związanych ze zdarzeniami będącymi przedmiotem śledztwa, akt spraw karnych członków UPA skazanych za zbrodnie na ludności cywilnej, spisów ludności z lat 1943-1947, oględzin ujawnionych dokumentów, ustalania danych personalnych świadków w bazie PESEL i za pośrednictwem jednostek Policji, przesłuchań świadków na okoliczności poszczególnych zdarzeń (dotychczas przesłuchano kilkaset osób), analiz materiału dowodowego w oparciu o akta oraz inne źródła, w tym publikacje obejmujące stosunki polsko – ukraińskie w okresie i po zakończeniu II wojny światowej, wyłączeń i merytorycznego zakończenia kolejnych wątków, przygotowania materiału dowodowego w sprawie dalszych zdarzeń dotychczas nie objętych postępowaniem.

 

do góry