Nawigacja

Aktualności

IX edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „O tym nie można zapomnieć – spotkania z osobami, które przeszły przez piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej”. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2018

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zaprasza nauczycieli wraz z uczniami do udziału w IX edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „O tym nie można zapomnieć – spotkania z osobami, które przeszły przez piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej”.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 8 szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Cele ogólne:

 • dostarczenie uczniom wiedzy na temat dwóch typów władzy totalitarnej – zbudowanej
  w Niemczech - opartej na ideologii nazistowskiej oraz powstałej w ZSRR - odwołującej się do komunizmu i pojęcia klasy,
 • zgromadzenie materiału notacyjnego, stanowiącego punkt wyjścia do refleksji
  na temat konsekwencji społecznych i psychologicznych ustroju totalitarnego.

Cele szczegółowe/operacyjne:

Uczniowie i nauczyciele realizujący projekt:

 • poszerzą wiedzę na temat sytuacji na świecie, Europie i Polsce na początku XX wieku,
  a w szczególności będą potrafili wyjaśnić genezę i konsekwencje dwóch totalitaryzmów,
 • zdobędą wiedzę na temat deportacji ludności polskiej do nazistowskich obozów
  i miejsc pracy przymusowej oraz deportacji w głąb ZSRR – będą potrafili wymienić okoliczności, w jakich dochodziło do wywózki i miejsca wysiedleni,
 • zdobędą wiedzę na temat indywidualnych losów – byłych więźniów obozów koncentracyjnych i łagrów w czasie II wojny światowej,
 • będą znali warunki życia w łagrach i obozach koncentracyjnych,
 • dowiedzą się, w jaki sposób przygotowywać się do spotkania ze świadkiem historii, formułować pytania i przeprowadzać rozmowę ze świadkiem historii,
 • nauczą się wykorzystywać świadectwa autobiograficzne świadków, które pozwolą
  im zejść z abstrakcyjnego poziomu podręcznikowych danych statystycznych do poziomu losów konkretnej jednostki,
 • nauczą się dokumentowania relacji świadków historii w formie notacji historycznej,
 • rozwiną  krytyczne podejście do źródeł historycznych,
 • rozwiną poczucie empatii i szacunku w stosunku do osób starszych, doświadczonych przez piekło obozów koncentracyjnych i łagrów,
 • rozwiną umiejętności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole,
 • uświadomią sobie, jakie wartości i postawy pozwoliły przetrwać jednostkom
  w ekstremalnych warunkach,
 • uświadomią sobie, jaką tragedią dla ludzkości były totalitaryzmy XX wieku,
 • sformułują własne refleksje na temat represyjności systemu totalitarnego,
 • docenią „historię mówioną” jako ważne źródło informacji historycznej.

Rezultaty pracy, jakie należy przesłać w czasie realizacji projektu na adres: 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w  Rzeszowie ul. Słowackiego 18 35-060 Rzeszów
(z dopiskiem „O tym nie można zapomnieć…”):

 • notacje (nagrane na płycie DVD wywiady – czas nagrania do 1,5 godz.),
 • zwiastuny notacji (wybrane najciekawsze pięciominutowe fragmenty z notacji w celu pokazania ich na prezentacji końcowej nagranej na DVD).


Czas realizacji: listopad 2018 r. –  czerwiec 2019 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 listopada 2018 r. na adres: katarzyna.kyc@ipn.gov.pl
Szczegółowy opis projektu wraz z harmonogramem znajduje się w załączniku.

do góry